Obogatitvene dejavnosti

 

Izvajamo skupne projekte na nivoju vrtca in projekte po posameznih oddelkih. Najpogosteje se nanašajo na okoljsko vzgojo, vzgojo za varnost, na ljudsko izročilo, vzgojo za mir in nenasilje, spoznavanje drugih kultur, običajev, navad. Pri projektnem delu pogosto sodelujejo tudi starši in zunanji sodelavci.

MAJHNI KORAKI – ČISTO OKOLJE
V projekt so vključene vse skupine otrok, starši, vsi zaposleni in ostali. Program projekta poteka celo šolsko leto.
Cilji:
- vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
- učinkovito ohranjanje in raba naravnih virov,
- skrb za visoke grede v Rokodelskem centru,
- razvijanje predstave o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave.
- učinkovita raba naravnih virov,
- spodbujanje kreativnosti, inovativnosti, radovednosti in izmenjava idej.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Cilji:
-    vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene predelave, varovanja okolja in zdravja populacije


ŠOLSKI EKOVRTOVI

ŠAH V VRTCU


ZDRAVJE V VRTCU IN VARNO S SONCEM
V projekt so vključene vse skupine otrok, zaposleni vrtca, starši in ostali. Program projekta poteka celo šolsko leto.
Cilji:
-    oblikovati navade in ravnanja zdravega načina življenja,
-    spodbujati otroke in njihove starše k pravilnemu samozaščitenemu ravnanju pred soncem.

Poročilo Vrtca Ribnica za šolsko leto 2013/14

Poročilo Vrtca Ribnica za šolsko leto 2014/15


TURIZEM V VRTCU

V projekt so vključene skupine starejših otrok. Program projekta poteka celo šolsko leto.
Cilji:
- spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.

VARNO V VRTCU IN PROMETU
V projekt so vključene vse skupine otrok. Program projekta poteka celo šolsko leto. Projekt je povezan tudi z dejavnostmi z varnostjo (evakuacija, požarna varnost…) in ostalimi dogodki v vrtcu (praznovanje Teden otroka…).
Cilji:
- pridobivanje novih izkušenj in spoznanj ter zagotavljanje varnosti,
- ob upoštevanju prometnih predpisov in izboljšanju ravnanja odraslih v prometu zagotoviti varnost otrok.

BRALNA ZNAČKA, BRALNI NAHRBTNIK
V projekt so vključene vse skupine otrok. Program projekta poteka celo šolsko leto. V izvedbo aktivno vključujemo tudi starše.
Cilji:
- spodbujanje družinske bralne kulture,
- navajanje na obisk knjižnice,
- doživljanje ugodja, veselja, zabave ob knjigi in pridobivanje pozitivnega odnosa do literature ter razvoj govora z vključevanjem sodelovanja in komuniciranja.

CICI VESELA ŠOLA
V projekt so vključene starejše skupine, program projekta poteka celo šolsko leto z zaključnim reševanjem nalog.
Cilji:
- s pomočjo vsebin v Cicidoju, na zabaven in igriv način, nabirati nova znanja in izkušnje.

PROJEKT KULTURA
V projekt so vključene vse skupine otrok. V izvedbi programa sodelujejo otroci posameznih skupin in odrasli.
Cilji:
Popestritev družabnega in kulturnega življenja ter utripa v vrtcu in lokalni skupnosti, spodbujanje otrokove ustvarjalnosti v različni meri in na različnih umetniških področjih in njegovim odnosom do gledališča.
Program projekta poteka celo šolsko leto z naslednjimi aktivnostmi:
- dramatizacije in lutkovne predstave otrok posameznih skupin za otroke iz vrtca,
- koncert Glasbene šole Ribnica v vrtcu,
- predstava zunanjega izvajalca,
- Vrtčev kulturni abonma gledališke skupine Cici-Mici.

PROGRAM MALI SONČEK
Gibalni/športni program za najmlajše izvajamo v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica. Program se izvaja v skupinah otrok starih od 2 do 6 let celo šolsko leto. Z gibalnimi – športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti. Program temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. V programu so dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki. Program vključuje med področne povezave;vplivamo na vsa področja otrokovega razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni).
Cilji:
- pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih,
- spodbujati otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.